fbpx

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin w 2024 roku

Prezydent Miasta Szczecin ogłasza nabór wniosków na  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin w roku 2024 !

 

 • UPRAWNIENI  DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 
 1. Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.
 2. Stypendia  twórcze przyznawane są w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne,  upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).
 3. Z możliwości ubiegania się o stypendium twórcze wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.
 4. Stypendium nie może być przyznane na zakup środków trwałych (np. sprzętu, urządzeń, wyposażenia pracowni).
 5. Stypendia  twórcze przyznawane są na przedsięwzięcia artystyczne realizowane w roku kalendarzowym, w którym zostały przyznane.
 6. Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Miasta Szczecin.

 

 • TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW
 1. Wnioski o przyznanie stypendium twórczego, według wzoru zgodnego z procedurą WK-X, należy  przesłać pocztą elektroniczną wraz z załącznikami (maksymalny rozmiar wiadomości email to 50 MB) na adres mailowy: stypendiatworcze@um.szczecin.pl oraz należy obligatoryjnie wysłać również w wersji papierowej (bez załączników) na adres: Wydział Kultury Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin za pośrednictwem poczty lub złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów sala 62 Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1.

Do wniosku  w wersji elektronicznej należy obligatoryjnie  dołączyć załączniki:

 1. życiorys artystyczny;
 2. portfolio lub dokumentację twórczości- wyselekcjonowany materiał dokumentujący dorobek twórczy Wnioskodawcy z zakresu upowszechniania kultury, stanowiący podstawę do oceny jego umiejętności lub możliwości wykonania przedsięwzięcia w ramach stypendium (np. skany katalogów z wystaw indywidualnych, reprodukcji prac, recenzji, opinii, artykułów, wybrane filmy, utwory muzyczne, publikacje, fragmenty opublikowanych utworów, treatment planowanego scenariusza); zaleca się przygotowanie portfolio w formie jednej prezentacji (zapisanej  w PDF, należy uwzględnić optymalną wielkość pliku) w sposób uporządkowany i czytelny; obowiązkiem Wnioskodawcy jest weryfikacja prawidłowości przygotowania portfolio, w tym również pod kątem złośliwego oprogramowania;

3) rekomendacje od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub związku twórczego albo podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub dyrektora instytucji kultury- skan; Rekomendacje powinny być własnoręcznie podpisane przez osobę wystawiającą dokument.

 1. Warunkiem uznania wniosku jest możliwość prawidłowego odczytania wszystkich załączonych plików przy wykorzystaniu podstawowego, ogólnodostępnego oprogramowania biurowego -tj. PDF (w przypadku plików tekstowych); mp3 i wav
  (w przypadku plików audio); link do filmu zamieszczony na ogólnodostępnej stronie internetowej, umożliwiającej obejrzenie materiału online, czyli nie wymagającej ściągnięcia pliku na dysk (w przypadku plików wideo); oraz jpg i png (w przypadku zdjęć).
 2. Niedostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wersji papierowej, opatrzonego własnoręcznym podpisem, będzie równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o Stypendium Twórcze Miasta Szczecin.

  III. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa z dniem  29 luty 2024 r.
 2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej: złożonego osobiście – data wpływu do kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin w przypadku wniosków nadesłanych pocztą data stempla pocztowego
 3.     UMOWA STYPENDIALNA 
 4. Stypendia twórcze przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
 5. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.
 6. Realizacja projektu musi zostać zakończona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.
 7. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej.
 8. Stypendium jest wypłacane jednorazowo.
 9. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%.
 10. Stypendium nie może być przeznaczone na zakup środków trwałych.
 11. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego.
 12.     PRZEWIDYWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA STYPENDIA TWÓRCZE  
 • Budżet Miasta Szczecin na Stypendia Twórcze na rok 2024 wynosi 150 000 zł.
 1. Przewidywana kwota indywidualnego Stypendium Twórczego w roku 2024 wynosić będzie nie mniej niż 4 000 zł brutto i nie więcej niż 22 000 zł brutto.

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat naboru udzielane są po numerami tel. 91 480 20 11 lub 91 45 45 568 oraz  mailowo: stypendiatworcze@um.szczecin.pl 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

UM Szczecin

Inkubator Sektorów Kreatywnych został powołany 1 września 2011 r. w celu realizacji zadania publicznego: „Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”.

Projekt finansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin

Kontakt

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych al. Wojska Polskiego 90 70-482 Szczecin
biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl
91 424 04 64

© 2018 INKU Szczeciński Inkubator Kultury

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.