fbpx

„Szczecin tworzyMy ‘21”: Możesz jeszcze zgłosić swoją inicjatywę

Organizacje pozarządowe, które mają pomysł na działanie na rzecz mieszkańców naszego miasta, wpisujące się w jeden z pięciu obszarów określonych w założeniach Strategii Rozwoju Szczecina, mają szansę na sfinansowanie swojego pomysłu.

 

Przypominamy. Cały czas można skorzystać ze wsparcia w ramach specjalnego budżetu na dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich mających na celu budowanie tożsamości lokalnej.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wspólnego budowania naszego miasta poprzez realizację ciekawych przedsięwzięć spójnych z celami programu. Wspólnie kreujmy wizerunek Szczecina przyjaznego, otwartego, bezpiecznego i dobrego do życia. Projekt dotacyjny „Szczecin tworzyMy ‘21” – to druga edycja działań realizowanych przez Gminę Miasto Szczecin mających na celu budowanie tożsamości lokalnej w kontekście rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym z uwzględnieniem założeń Strategii Rozwoju Szczecina w pięciu płaszczyznach.

 

Pięć jednostek Urzędu Miasta tj.: wydziały: Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zarządzania Projektami oraz Biura: Dialogu Obywatelskiego i Prezydenta Miasta otrzymało dodatkowy budżet na poszerzenie swoich planów na 2021 rok o przedsięwzięcia realizowane we współpracy ze szczecińskimi organizacjami pozarządowymi. Odpowiednio do swych kompetencji wydziały i biura wspierają działania organizacji pozarządowych w niżej wskazanych obszarach:

1. Zmian klimatu i ochrony środowiska naturalnego poprzez m.in.:
• Programy i kampanie edukacyjne na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wody pitnej
i odnawialnych źródeł energii (OZE),
• Podnoszenia atrakcyjności otoczenia naturalnego,
• Ochrony gatunków rodzimych,
• Promocji walorów przyrodniczo-krajobrazowych Szczecina.

2. Budowanie szczecińskiego smart city i podnoszenia jakości szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej poprzez m.in.:
• Promowanie dobrych praktyk i standardów tworzenia aplikacji i systemów informatycznych służących relacjom mieszkaniec-urząd oraz przedsiębiorca-urząd,
• Wsparcie przedsięwzięć technologicznych i smart znoszących bariery dla środowisk zagrożonych różnego typu wykluczeniami,
• Wsparcie inicjatyw służących budowaniu rozwiązań wykorzystujących miejskie big data,
• Promowanie dobrych praktyk i standardów tworzenia, zagospodarowania rewitalizowania przestrzeni publicznych i budynków publicznych oraz prywatnych,
• Kampanie i programy podnoszące kompetencje uczestników procesów projektowych
i inwestycyjnych szczególnie w zakresie najnowszych trendów dotyczących tworzenia i przekształcania przestrzeni miejskiej.

3. Rozwoju przedsiębiorczości i innowacji poprzez m.in.:
• Promowanie współpracy między przedsiębiorcami, a uczelniami, szczególnie w dziedzinie transferu wiedzy i technologii ze świata nauki do świata biznesu,
• Wsparcie dla środowiska startupowego, szczególnie dla przedsięwzięć związanych z automotive, usługami medycznymi, handlem elektronicznym oraz produkcją gier,
• Wsparcie i promowanie działań w zakresie szeroko rozumianych przemysłów kreatywnych,
• Wsparcie inicjatyw służących budowaniu środowiska zainteresowanego tworzeniem rozwiązań wykorzystujących big data, rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość, oraz sztuczną inteligencję na zasadach open source i/lub freeware,
• Wspieranie inicjatyw promujących zrównoważoną i nisko – zeroemisyjną mobilność.

4. Wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego poprzez m.in.:
• Budowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej,
• Propagowanie, dzielenie się pomocą, doświadczeniami, wiedzą, dobrymi praktykami,
• Inspirowanie szczecinian do działania,
• Integrowanie poszczególnych grup mieszkańców miasta.

5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację inicjatyw antydyskryminacyjnych, w tym m.in.:
• Dofinansowanie projektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym
i artystycznym skierowanych do środowisk zagrożonych wykluczeniem
lub dyskryminowanych m.in. ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne
i narodowe, religię, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność czy orientację seksualną,
• Dofinansowanie realizacji działań w zakresie wsparcia dla osób wykluczonych, dyskryminowanych, jak powyżej, w tym wsparcia psychologicznego,
• Aktywne wsparcie dla integracji mieszkańców Szczecina w duchu idei tolerancji i równości w życiu publicznym oraz wsparcie osób doświadczających dyskryminacji.

 

Więcej:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131313.asp

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.