Przystąpiliśmy jako Stowarzyszenie Media Dizajn do projektu Erasmus INNO-TEC-LAB!

INNO-TEC-LAB „Development of opportunities in the field of design for technical careers through innovation-laboratories” to partnerstwo strategiczne dla szkolnictwa wyższego, współfinansowane przez Erasmus+ program of the European Union (Key Action 2). 

 

Projekt ma na celu stworzenie i walidację modelu opartego na interdyscyplinarności i uczeniu się zorientowanym na studenta, aby wspierać innowacje poprzez sieć laboratoriów innowacji, które posłużą do udoskonalenia narzędzi uczenia się, wymiany wiedzy, szkolenia uczniów i badaczy.

 

INNO-TEC-LAB skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, badaczy, wykładowców i pracowników organizacji partnerskich oraz studentów kierunków technicznych, a także do sektora publicznego oraz biznesowego.

 

W projekt zaangażowanych jest 7 podmiotów z różnych obszarów (m.in.: uniwersytety, stowarzyszenia non-profit specjalizujące się w edukacji, jednostki szkoleniowe) z 6 różnych krajów Europy (Włochy, Polska, Francja, Litwa, Holandia i Finlandia).

 

INNO-TEC-LAB, trwa 24 miesiące od września 2020 r.. Jego celem jest opracowanie następujących modułów:

-INNO-TEC-LAB moduł edukacyjny

-Online „szkolenie trenerów”

-INNO-TEC-LAB Kursy dla studentów

-Tworzenie platformy laboratoriów innowacji

 

Na poziomie europejskim zostaną opracowane 2 wydarzenia, które pomogą w rozpowszechnianiu i rozszerzaniu działań projektowych oraz w trwałości projektu po jego zakończeniu. Informacje o projekcie będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej oraz w sieciach społecznościowych projektu i partnerów. Bądź na bieżąco i śledź nasze kanały mediów społecznościowych:

 

INNO-TEC-LAB to projekt IED – Istituto Europeo di Design (IT), 

VSL Socialiniu inovaciju centras (LT), Media Dizjan (PL), European Digital Learning Network (IT), SDMI – Sustainable Development Management Institute (FR) , Amsterdam University of Applied Science (NL) i Metropolia University of Applied Science (FL).

 

ENG

 

INNO-TEC-LAB „Development of opportunities in the field of design for technical careers through innovation-laboratories” is a Strategic Partnership for Higher Education, co-financed by the Erasmus+ program of the European Union (Key Action 2). 

The project aims to create and validate a model based on interdisciplinarity and student-centered learning to support innovation through a network of innovation laboratories that will serve to improve learning tools, knowledge exchange, training of learners and researchers. 

 

INNO-TEC-LAB is aimed primarily at teachers, researchers, lecturers and staff of partner organizations and students of technical careers, as well as public authorities, policymakers and the business sector.

 

The project involves 7 entities from different fields (universities, non-profit associations specializing in education, training entities) from 6 different countries in Europe (Italy, Poland, France, Lithuania, Netherlands, and Finland.)

 

INNO-TEC-LAB with a duration of 24 months starting September 2020 is going to develop these intellectual outputs:

-INNO-TEC-LAB learning module

-Online “train the trainers”

-INNO-TEC-LAB courses for students

-Creation of a platform of innovation laboratories

 

2 multiplier events will be developed at the European level that will help the dissemination and extension of the project activities and the sustainability of the project after its completion. The project will be told through the website and on the social networks of the project and of the partners. Stay tuned and follow our social media channels.

 

INNO-TEC-LAB is a project by IED – Istituto Europeo di Design (IT), VSL Socialiniu inovaciju centras (LT), Media Dizjan (PL), European Digital Learning Network (IT), SDMI – Sustainable Development Management Institute (FR), Amsterdam University of Applied Science (NL) and Metropolia University of Applied Science (FL).

 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.